VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

6

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc dự kiến tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 27/04/2021.

Sau đây là toàn văn thông báo mời họp: Chi tiết xem tại đây!

Tài liệu họp ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2021: Chi tiết xem tại đây!

Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty: Chi tiết xem tại đây!

Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của công ty: Chi tiết xem tại đây!

Tờ trình về việc Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT,BKS Công ty: Chi tiết xem tại đây!

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.