VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 1900 252 256

16

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Ngày 27/04/2021, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Sau đây là tài liệu sau đại hội:

 1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Chi tiết tại đây!
 2. Biên bản họp đại hội: Chi tiết tại đây!
 3. TTr số 63 ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán bc tài chính năm 2021: Chi tiết tại đây!
 4. TTr số 64 thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS: Chi tiết tại đây!
 5. TTr số 65 phân phối lợi nhuận năm 2020: Chi tiết tại đây!
 6. Phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2021: Chi tiết tại đây!
 7. BC số 66 của HĐQT đánh giá thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2020: Chi tiết tại đây!
 8. BC số 67 của ban giám đốc về KQ hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021: Chi tiết tại đây!
 9. BC số 68 kết quả hoạt động của ban kiểm soát: Chi tiết tại đây!
 10. TTr số 81 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty: Chi tiết tại đây!
 11. TTr số 82 sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị của cty: Chi tiết tại đây!
 12. TTr số 83 ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, BKS công ty: Chi tiết tại đây!
Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.