Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

  nghiquyet

 2. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  bbhop

 3. Báo cáo của hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

  bcao3

 4. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  phuong4

 5. Báo cáo của ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  ksoat5

 6. Báo cáo của ban tổng giám đốc trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

  bcao6

 7. Tờ trình

  ttrinh7